اهمیت کفش ایمنی

اهمیت کفش های ایمنی در محیط کار

اهمیت کفش های ایمنی در محیط کار

استفاده از کفش های ایمنی در ساخت و ساز، دلایل متعددی می تواند داشته باشد. استفاده از کفش های ایمنی در محل کار عموما بسیار مهم است. آمار نشان داده است که نزدیک به ۲۵ درصد از سوانح مربوط به معلولیت در سراسر جهان به علت جراحت های عمیق است. در انگلستان، هر ساله بیش از صد هزار حادثه در محل کار گزارش می شود که هزینه زیادی برای شرکت های مختلف از جمله پیمانکارها و شرکت های بیمه ایجاد می کند.

این هزینه ها و آسیب های انسانی وارد شده تنها محدود به انگلستان نیست. در واقع، بسیاری از کشورها پیشرفته در سراسر جهان سیاست های سخت تر و استانداردهای پیشرفته تری را از نظر ایمنی کارمندان خود اجرا می کنند. تا اطمینان حاصل کنند که در محیط کار فردی دچار مشکل و خطر نخواهد شد. به عنوان مثال در کانادا، میزان آسیب های پا به اندازه ۶۰ درصد کاهش یافته است. زیرا استفاده از کفش های ایمنی در محیط کار اجباری شده است. مطالعه بیشتر