ضرورت استفاده از لباس های مدرن در دنیای امروز

ضرورت استفاده از لباس های مدرن در دنیای امروز

تاکنون تحقیقات بی شماری در خصوص پوشاک فوق مدرن در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است که بخش قابل توجه آنها تعلق به قرن بیستم دارد. بیشتر طراحان لباس ، تاکید خود را بر روی جنبه های عملی و متنوع و چند منظوره بودن لباس ها در جهت تولید منسوجات و لباس های هوشمند و فوق مدرن داشته اند. گرچه با وجود نمونه هایی چند ؛ تحقیقی جدی در زمینه لباس های فوق مدرن و چند منظوره در ایران دیده نمی شود . شاید بتوان گفت اولین لباس هایی که با پارچه های الکترونیکی ساخته شدند ، پیراهن های هوشمندی بودند که توسط محققین دپارتمان مهندسی کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه ویرجینیا طراحی شدند. مطالعه بیشتر