لزوم پوشاک و مد برای رفتارهای اجتماعی

لزوم پوشاک و مد برای رفتارهای اجتماعی

لزوم پوشاک و مد برای رفتارهای اجتماعی

لباس بخش مهمـی از هویـت زنـدگی ماسـت. نـوع پوشش ما نه تنها بر احساس ما از شخصیتمان تاثیر مهمی دارد، بلکه در اجتماع نیز به نوع نگـرش افـراد دیگـر بـه شخصیت و منزلت اجتماعی ما، شکل میدهـد. بنـابراین سبک پوشش هر فرد باعث میشود که هویت شخصـی خـویش را بـه نمـایش بگـذارد. لبـاس علاوه بر نقش کارکردی اش در پوشش، به عنوان یکی از کالاهای اساسی مد محسوب میشود. امـروزه مـد بـه یک تجارت بزرگ تبدیل شده اسـت؛ و سـالانه چیـزی بیش از یک تریلیون دلار در جهـان صـرف پوشـاک و کفــش مــیشــود. مطالعه بیشتر